فرانت آفیس

نگاه اجمالی به برخی از امکانات
زیرسیستم فرانت آفیس
نرم افزار هتلداری رایا

دپارتمان فرانت آفیس هتل مرکز عصبی هتل در نظر گرفته می‌شود و این بخش اولین تماس میهمانان هتل است. ضعف و قوت کیفیت خدمات هتل از واحد فرانت آفیس هتل آغاز می‌گردد. از آنجایی که بیشترین ارتباط میان قبل، حین و بعد از اقامت با واحد فرانت آفیس می‌باشد؛ سرعت، سهولت و دقت انجام فرآیندهای این واحد بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

صندوق

صندوق

سیستم تلفن

سیستم تلفن

حساب های اعتباری

حساب های اعتباری

نرخ گذاری

نرخ گذاری

پذیرش

پذیرش

گزارشات

گزارشات

رزرواسیون

رزرواسیون

رزرواسیون آژانس ها

رزرواسیون آژانس ها